سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

جلسه نظارت بر روند اجرای پروژه پژوهشی تهیه نقشه پهنه بندی خطر حریق در سطح شهر اصفهان با حضور تعدادی از مدیران ارشد سازمان برگزار گردید.

همچنین برگزاری جلسات نظر سنجی از پرسنل سازمان با نظارت گروه برنامه ریزی و توسعه سازمان.

روند تهیه نقشه پهنه بندی خطر حریق و نظر سنجی از پرسنل
روند تهیه نقشه پهنه بندی خطر حریق و نظر سنجی از پرسنل
روند تهیه نقشه پهنه بندی خطر حریق و نظر سنجی از پرسنل
روند تهیه نقشه پهنه بندی خطر حریق و نظر سنجی از پرسنل
روند تهیه نقشه پهنه بندی خطر حریق و نظر سنجی از پرسنل