سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

سقوط قسمتی از یک اصله درخت بر روی خودروی پارک شده در کنار خیابان خیابان بزرگمهر ، کوچه چمران ایستگاه اعزامی : ۵ (میدان بزرگمهر) ساعت اعلام : ۱۴ و ۳۹ دقیقه

سقوط قسمتی از یک اصله درخت بر روی خودروی پارک شده
سقوط قسمتی از یک اصله درخت بر روی خودروی پارک شده
سقوط قسمتی از یک اصله درخت بر روی خودروی پارک شده
سقوط قسمتی از یک اصله درخت بر روی خودروی پارک شده
سقوط قسمتی از یک اصله درخت بر روی خودروی پارک شده