سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

توضیحات سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان در مورد آتش سوزی مقدار کمی ضایعات در محوطه باز بیمارستان الزهرای اصفهان همراه با حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان در صحنه حریق ساعت اعلام حریق : ۹ و ۲۴ دقیقه

آتش سوزی  ضایعات در محوطه باز بیمارستان الزهرا(س)
آتش سوزی  ضایعات در محوطه باز بیمارستان الزهرا(س)
آتش سوزی  ضایعات در محوطه باز بیمارستان الزهرا(س)
آتش سوزی  ضایعات در محوطه باز بیمارستان الزهرا(س)
آتش سوزی  ضایعات در محوطه باز بیمارستان الزهرا(س)
آتش سوزی  ضایعات در محوطه باز بیمارستان الزهرا(س)