سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

حضور مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همراه با  آتش نشانان در برنامه زنده تلویزیونی چهارباغ 

شبکه ۵ استانی 
 

حضورمدیر عامل محترم و آتش نشانان در برنامه زنده تلویزیونی چهارباغ 
حضورمدیر عامل محترم و آتش نشانان در برنامه زنده تلویزیونی چهارباغ 
حضورمدیر عامل محترم و آتش نشانان در برنامه زنده تلویزیونی چهارباغ 
حضورمدیر عامل محترم و آتش نشانان در برنامه زنده تلویزیونی چهارباغ 
حضورمدیر عامل محترم و آتش نشانان در برنامه زنده تلویزیونی چهارباغ 
حضورمدیر عامل محترم و آتش نشانان در برنامه زنده تلویزیونی چهارباغ