سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

حادثه تصادف و محبوسی راننده پراید 

محل حادثه : اتوبان چمران از لاله به سمت پل چمران مقابل خ آل محمد

حادثه تصادف و محبوسی راننده پراید 
حادثه تصادف و محبوسی راننده پراید 
حادثه تصادف و محبوسی راننده پراید 
حادثه تصادف و محبوسی راننده پراید