سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

 

پای ایمنی شهر ایستاده ایم .....

از روز ۲۶ اسفندماه آتش نشانان به جهت پوشش ایمنی باغ فدک حضور موثر و فعال داشته اند. همچنین کار ایمنی آتش نشانان در روز اول فروردین به طور رسمی آغاز شد . آتش نشانان شهر اصفهان ، تا صبح باغ فدک را پوشش ایمنی دادند .

علاوه بر باغ فدک ، فعالیت آتش نشانان در سالنهای ورزشی محل اسکان مسافران نوروزی بسیار چشمگیر و پر رنگ است .

از ابتدای باز شدن سالنهای ورزشی جهت اسکان مسافران عزیز و از دقایق اولیه آن ، آتش نشانان با دقت و حساسیت بالا چیدمان چادرها را زیر نظر دارند و از داخل بردن وسایل گرمایشی جلوگیری به عمل می آید .

 همچنین حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان به همراه هر سه معاون ( عملیات ، آموزش و پیشگیری و اداری و مالی ) در مجموعه باغ فدک

با تشکر از آقای مجتبی دهقانی از واحد تصویر و خبر سازمان 
 

پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک
پوشش ایمنی آتش نشانان در باغ فدک