سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

بازدید مدیر عامل محترم سازمان از کمپ نجات کوهستان کوه صفه و دیدار با آتش نشانان نجاتگر مستقر در کوه صفه اصفهان

همچنین حضور آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات ، سرآتشیار علیدادی مدیر محترم منطقه دو عملیات و آتشیار خانی سرپرست واحد نجات غواصی در کمپ کوهستانی کوه صفه اصفهان

بازدید مدیر عامل محترم سازمان از کمپ نجات کوهستان کوه صفه
بازدید مدیر عامل محترم سازمان از کمپ نجات کوهستان کوه صفه
بازدید مدیر عامل محترم سازمان از کمپ نجات کوهستان کوه صفه
بازدید مدیر عامل محترم سازمان از کمپ نجات کوهستان کوه صفه
بازدید مدیر عامل محترم سازمان از کمپ نجات کوهستان کوه صفه
بازدید مدیر عامل محترم سازمان از کمپ نجات کوهستان کوه صفه