سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

بازدید  اعضای محترم شورای اسلامی شهر در محل کمپ ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان مستقر در باغ فدک و همچنین حضور جناب آقای دکتر مرتضوی استاندار محترم اصفهان و جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان به همراه معاونین و مدیران ارشد استانداری و شهرداری اصفهان در ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان در کمپ آتش نشانی مستقر در باغ فدک با  حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان و ارائه  توضیحات و گزارش عملکرد کاملی از فعالیتهای کمیته ایمنی و حوادث ستاد اجرایی خدمات سفر .

همچنین  بازدید جناب آقای شیشه فروش مدیرکل محترم بحران استانداری اصفهان از ستاد نوروزی آتش نشانی اصفهان مستقر در باغ فدک.

بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک
بازدید استاندار و اعضای شورای اسلامی و شهردار به همراه مدیران ارشد از باغ فدک