سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1401-01-08 14:00
  • كد محتوا:19942
حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی

حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی گاز که در مجاورت منازل مسکونی واقع در روستای حسین آباد (کرسگان) فلاورجان در تاریخ ۲۹ اسفند ساعت ۱۱ و ۱۲ دقیقه ظهر به موقع کنترل شد.

با حضور سرآتشیار امانی مدیر کشیک ، سرآتشیار پورابراهیم ، سرآتشیار استکی ، سرآتشیار صالحی افسران کشیک وقت و با حضور آتش نشانی های شهر ابریشم ، سودرجان و فلاورجان و آتشیار دوم احسانی از واحد تصویر و خبر ، بالغ بر ۵۰۰ عدد سیلندر ۱۱ کیلویی که با تلاش سه ساعته آتش نشانان اطفاء و از یک فاجعه جلوگیری گردید.

همکاران حاضر در حریق از شیفت استراحت و امور اداری : آقایان مسعود خراسانی‌ مسئول امور خرید  ، مرتضی رضایی واحد تعمیرگاه و آتش نشان حسن رحیمی از پرسنل ایستگاه شماره ۲۳

تشکر ویژه از آتش نشانان اصفهان از ایستگاههای  ۱۱،۱۲،۱۳ که با ایثارگری بسیار زیاد حریق مذکور را کنترل کردند .

سپاس از واحد تصویر و خبر سازمان به واسطه حضور موثر و ارسال تصاویر حریق 

حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی
حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی
حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی
حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی
حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی
حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی
حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی
حریق جایگاه عرضه سیلندر ۱۱ کیلویی