سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

گزارش تصویری از برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 

برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک
برگزاری مسابقه ایمنی هر شب در باغ فدک