سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1401-01-09 07:40
  • كد محتوا:19945
حریق در مغازه پیتزا فروشی 

حریق در مغازه پیتزا فروشی 

محل اتفاق : پل غدیر ابتدای مشتاق

ساعت اعلام : ۹ و ۱۲ دقیقه 

ایستگاههای اعزامی : ۵ و ۴ 

حضور آتش پاد دوم ایوبی معاون عملیات و سرآتشیار علیدادی مدیر منطقه ۲ 

حریق در مغازه پیتزا فروشی 
حریق در مغازه پیتزا فروشی 
حریق در مغازه پیتزا فروشی 
حریق در مغازه پیتزا فروشی