سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

با حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان در ورزشگاه چند منظوره ، از آتش نشان قهرمان ابراهیم مومنی به واسطه کسب مقام قهرمانی جهان در پارالمپیک ۲۰۲۰ تقدیر شد .

آتش پاد دوم مطلبی در این دیدار گفت : ورزش از نظر مدیریت سازمان جزو اولویتهای اصلی است و با برنامه ریزی مناسب ، امسال ، سال متفاوتی را برای ورزش سازمان رقم بزنید و برنامه های فرا سازمانی را مد نظر قرار دهید .

 تقدیر از آتش نشان قهرمان ابراهیم مومنی برای کسب مقام قهرمانی جهان
 تقدیر از آتش نشان قهرمان ابراهیم مومنی برای کسب مقام قهرمانی جهان
 تقدیر از آتش نشان قهرمان ابراهیم مومنی برای کسب مقام قهرمانی جهان