سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

گزارش تصویری از دیدار نوروزی مدیران ارشد عملیاتی  و کادر اداری سازمان با مدیرعامل محترم سازمان  و معاونین و مدیران ارشد

گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان
گزارش تصویری از دیدار نوروزی با مدیرعامل محترم سازمان