سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

گزارش تصویری از بازدید مدیرعامل ، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو واقع در چهارراه فلسطین 

بازدید مدیرعامل، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو
بازدید مدیرعامل، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو
بازدید مدیرعامل، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو
بازدید مدیرعامل، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو
بازدید مدیرعامل، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو
بازدید مدیرعامل، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو
بازدید مدیرعامل، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو
بازدید مدیرعامل، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو
بازدید مدیرعامل، معاون عملیات و جمعی از مدیران ارشد عملیاتی از ایستگاه مترو