سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1401-01-09 08:04
  • كد محتوا:19950
حریق در کارگاه چوب

با اقدام سریع آتش نشانان حریق کارگاه چوب اطفاء شد
 ایستگاههای اعزامی : ۱۶ : ۲۱ و ۱۰ 

حضور سر آتشیار صالحی رئیس ایستگاه شماره ۱۶ و تشکر از آقای آبکار که از شیفت استراحت در حریق مذکور شرکت داشت. 

ساعت اعلام : ۸ صبح

محل حریق : رهنان ، خیابان چمران

حریق در کارگاه چوب
حریق در کارگاه چوب
حریق در کارگاه چوب
حریق در کارگاه چوب