سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

سخنگوی سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از دوحریق خبر داد .یکی در
آشپزخانه واحد مسکونی طبقه سوم که محل اتفاق : خیابان امامزاده اسحاق ساعت اعلام حریق : ۱۶ و ۴۵ دقیقه بود.

  ایستگاه‌های اعزامی :  ۴ و ۷

همچنین حریق دیگر در انبار مواد غذایی روی پشت بام رستوران . محل حریق : خیابان خرم ساعت حریق : 16

ایستگاههای اعزامی : 2 و 16

 که  هر دو با سرعت عمل آتش نشانان شعله به دیگر نقاط سرایت نکرد و سریعاً حریق مهار شد.

دو حریق در آشپزخانه و انبار مواد غذایی رستوران
دو حریق در آشپزخانه و انبار مواد غذایی رستوران
دو حریق در آشپزخانه و انبار مواد غذایی رستوران
دو حریق در آشپزخانه و انبار مواد غذایی رستوران
دو حریق در آشپزخانه و انبار مواد غذایی رستوران
دو حریق در آشپزخانه و انبار مواد غذایی رستوران
دو حریق در آشپزخانه و انبار مواد غذایی رستوران
دو حریق در آشپزخانه و انبار مواد غذایی رستوران
دو حریق در آشپزخانه و انبار مواد غذایی رستوران