سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

حادثه انحراف از مسیر اصلی خودروی پراید و برخورد با پایه تابلوی تبلیغاتی و مصدوم و محبوس شدن راننده

ساعت اعلام : ۱۴ و ۲۱ دقیقه

ایستگاه اعزامی : ۱۵ (خیابان جی شرقی)

محل حادثه:  جاده اصفهان نائین 

انحراف خودروی پراید و برخورد با پایه تابلوی تبلیغاتی
انحراف خودروی پراید و برخورد با پایه تابلوی تبلیغاتی
انحراف خودروی پراید و برخورد با پایه تابلوی تبلیغاتی
انحراف خودروی پراید و برخورد با پایه تابلوی تبلیغاتی