سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1401-01-24 07:49
  • كد محتوا:19990
برگزاری کلاس آموزشی در ارتفاع

گزارش تصویری از : 
برگزاری کلاس آموزشی کار در ارتفاع در ایستگاه شماره یک 
و همچنین گزارش تصویری از : 
برگزاری کلاس آموزشی کار در ارتفاع در ایستگاه شماره 14

برگزاری کلاس آموزشی در ارتفاع
برگزاری کلاس آموزشی در ارتفاع
برگزاری کلاس آموزشی در ارتفاع
برگزاری کلاس آموزشی در ارتفاع
برگزاری کلاس آموزشی در ارتفاع