سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزش نحوه و زمان استفاده از منابع آبی پرتابل توسط پرسنل شیفت 3 ایستگاه شماره 6 و برگزاری کلاس بازآموزی کار با ست هیدرولیک توسط پرسنل شیفت ۱ ایستگاه ۱۹، کلاس کار در ارتفاع در ایستگاه شماره ۴ 

همچنین برگزاری مانور عملیاتی آبدهی در ارتفاع به وسیله خودروی لدر با حضور پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره 6 و با نظارت سرآتشیار شفیعی مدیر محترم منطقه یک عملیات 


 

گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور
گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور
گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور
گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور
گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور
گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور
گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور
گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور
گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور
گزارش تصویری از برگزاری کلاس آموزشی و مانور