سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
  • 1401-01-29 09:28
  • كد محتوا:20010
حادثه نشت گاز کلر از سیلندر

حادثه نشت گاز کلر از سیلندر ۵۰ کیلویی پرتابل و مسمومیت دو کارگر شاغل در کارگاه 

ایستگاههای اعزامی : 10 ، 22 و خودروی حامل دستگاههای تنفسی از ایستگاه شماره 2 

محل حادثه : خیابان امام خمینی (ره) 
حضور افسران کشیک وقت آقایان محمدی و لطفی 

آتش نشانان با استفاده از تجهیزات کامل حفاظت فردی ، محل نشت گاز را شناسایی و از انتشار بیشتر گاز کلر جلوگیری کردند .

حادثه نشت گاز کلر از سیلندر
حادثه نشت گاز کلر از سیلندر
حادثه نشت گاز کلر از سیلندر
حادثه نشت گاز کلر از سیلندر