سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

حادثه نجات ۳ نفر خانم محبوس شده داخل خودروی پراید که  به داخل کانال واقع در جاده امام زاده سید محمد سقوط کرده بود

ایستگاه های اعزامی : ۱۰ و ۲۲

ساعت اعلام : ۱۸  مورخ ۲۷ فروردین
عملیات موفق نجات به وسیله جرثقیل سازمان یک روز پس تحویل به ایستگاه شماره 10

 نجات ۳ نفر خانم محبوس شده درخودروی پراید
 نجات ۳ نفر خانم محبوس شده درخودروی پراید
 نجات ۳ نفر خانم محبوس شده درخودروی پراید