سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

 با حضور آتش نشانان رفع خطر شد 

حادثه تصادف دو دستگاه خودرو و محبوسی شخص مذکر داخل خودروی  پراید 

محل حادثه : اتوبان آزادگان

ایستگاه اعزامی : 22 

ساعت اعلام : ۱۷ و ۳۰
 

حادثه تصادف دو دستگاه خودرو و محبوسی شخص
حادثه تصادف دو دستگاه خودرو و محبوسی شخص
حادثه تصادف دو دستگاه خودرو و محبوسی شخص