سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
گزارش تصویری از اولین جلسه ی مدیران ارشد عملیاتی در سال ۱۴۰۱ با حضور آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات سازمان
اولین جلسه ی مدیران ارشد عملیاتی در سال 1401
اولین جلسه ی مدیران ارشد عملیاتی در سال 1401
اولین جلسه ی مدیران ارشد عملیاتی در سال 1401
اولین جلسه ی مدیران ارشد عملیاتی در سال 1401
اولین جلسه ی مدیران ارشد عملیاتی در سال 1401
اولین جلسه ی مدیران ارشد عملیاتی در سال 1401