سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
برگزاری کلاس آموزشی موارد ایمنی و آتش نشانی جهت دانش آموزان عزیز دبستان دخترانه مهرو پیش دبستانی ترنم بهشت توسط کارشناس محترم معاونت آموزش و پیشگیری
گزارش تصویری از کلاسهای آموزشی در مدارس
گزارش تصویری از کلاسهای آموزشی در مدارس
گزارش تصویری از کلاسهای آموزشی در مدارس
گزارش تصویری از کلاسهای آموزشی در مدارس
گزارش تصویری از کلاسهای آموزشی در مدارس
گزارش تصویری از کلاسهای آموزشی در مدارس
گزارش تصویری از کلاسهای آموزشی در مدارس
گزارش تصویری از کلاسهای آموزشی در مدارس
گزارش تصویری از کلاسهای آموزشی در مدارس