سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

حادثه سقوط سایه بان از طبقه سوم منزل مسکونی 

آتش نشانان ایستگاه شماره 20 ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه در محل حادثه واقع در خیابان مصلی حاضر شدند و با عملیات برش و انتقال سایه بان به طبقه همکف رفع خطر کردند .

حادثه سقوط سایه بان از طبقه سوم منزل مسکونی 
حادثه سقوط سایه بان از طبقه سوم منزل مسکونی 
حادثه سقوط سایه بان از طبقه سوم منزل مسکونی 
حادثه سقوط سایه بان از طبقه سوم منزل مسکونی 
حادثه سقوط سایه بان از طبقه سوم منزل مسکونی