سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

گزارش تصاویری مربوط به حریق مجتمع اداری ۵ طبقه ۱۰ واحدی 

محل حریق خیابان بهارستان  ابتدای عارف شمالی

ساعت اعلام : حدود ۱۶ روز گذشته 

ایستگاه اعزامی : 6 

دودگرفتگی شدید کلیه واحد ها 

بدون مصدوم و علت تحت بررسی 
 

گزارش تصاویری مربوط به حریق مجتمع اداری ۵ طبقه ۱۰ واحدی 
گزارش تصاویری مربوط به حریق مجتمع اداری ۵ طبقه ۱۰ واحدی 
گزارش تصاویری مربوط به حریق مجتمع اداری ۵ طبقه ۱۰ واحدی 
گزارش تصاویری مربوط به حریق مجتمع اداری ۵ طبقه ۱۰ واحدی 
گزارش تصاویری مربوط به حریق مجتمع اداری ۵ طبقه ۱۰ واحدی