سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

حضور و بازدید آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات سازمان در محل استقرار خودروهای آتش نشانی در شبهای قدر 

در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات آتش نشانان به واسطه آمادگی کامل در زمان استقرار از خودروها و تجهیزات داخل آن نیز توسط معاون عملیات بازدید کرد.

در شبهای قدر آتش نشانی اصفهان با استقرار ۳۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین ، موتور سیکلت و خودروهای فرماندهی و با حضور ۵۰ آتش،نشان ، پوشش ایمنی مناسبی در محلهای سوگواری برای ایمنی شهروندان ایجاد نمود و به حمدالله حادثه خاصی نیز در این شبها رخ نداد . 

پشتیبانی  خودروهای آتش نشانی در شبهای قدر 
پشتیبانی  خودروهای آتش نشانی در شبهای قدر 
پشتیبانی  خودروهای آتش نشانی در شبهای قدر 
پشتیبانی  خودروهای آتش نشانی در شبهای قدر 
پشتیبانی  خودروهای آتش نشانی در شبهای قدر 
پشتیبانی  خودروهای آتش نشانی در شبهای قدر 
پشتیبانی  خودروهای آتش نشانی در شبهای قدر