سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

پس از روزها تمرین و تلاش تیم های طناب کشی سازمان که در مسابقات جام رمضان کارکنان شهرداری اصفهان شرکت کرده بودند موفق شدند مقامهای اول و سوم این دوره از مسابقات را کسب نمایند .

تیم های طناب کشی سازمان آتش نشانی اصفهان در قالب دو تیم الف و ب در این مسابقات حضور یافت و با شایستگی کامل دو سکو را از سه سکوی قهرمانی را از آن خود کرد .

در نهایت تیم ب موفق به کسب مقام قهرمانی و تیم الف توانست مقام سوم را از آن خود کند .

هر تیم طناب کشی شامل ۶ نفر بازیکن ، یک نفر بازیکن ذخیره و یک نفر مربی میباشد .

اداره ارتباطات سازمان کسب این دو مقام ارزشمند را به کادر فنی ، بازیکنان و کلیه پرسنل سازمان تبریک عرض مینماید.

مسابقات طناب کشی  سازمان در مسابقات جام رمضان کارکنان شهرداری
مسابقات طناب کشی  سازمان در مسابقات جام رمضان کارکنان شهرداری
مسابقات طناب کشی  سازمان در مسابقات جام رمضان کارکنان شهرداری
مسابقات طناب کشی  سازمان در مسابقات جام رمضان کارکنان شهرداری
مسابقات طناب کشی  سازمان در مسابقات جام رمضان کارکنان شهرداری
مسابقات طناب کشی  سازمان در مسابقات جام رمضان کارکنان شهرداری
مسابقات طناب کشی  سازمان در مسابقات جام رمضان کارکنان شهرداری
مسابقات طناب کشی  سازمان در مسابقات جام رمضان کارکنان شهرداری