سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1401-02-08 10:03
  • كد محتوا:20038
جلسه بررسی مسائل مناطق عملیاتی

ز و مواردی در خصوص هیدرانتهای شهری با حضور آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات برگزار گردید .

در این نشست مدیران محترم مناطق ۱ ، ۲ و ۳ به همراه آقای طراوت مسئول اسبق حوزه عمران سازمان حضور داشتند.

جلسه بررسی مسائل مناطق عملیاتی
جلسه بررسی مسائل مناطق عملیاتی