سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

جلسه هم اندیشی روسای ایستگاههای حاشیه زاینده رود که اکیپ غواصی در آن مستقر است به میزبانی آتش یار خانی سرپرست محترم اکیپ غواصی آتش نشانی اصفهان ، ( ایستگاههای ۸ ، ۱ ، ۵ ، ۱۵ و ۲۳) در محل ایستگاه شماره یک برگزار گردید .

جلسه هم اندیشی روسای ایستگاههای حاشیه زاینده رود
جلسه هم اندیشی روسای ایستگاههای حاشیه زاینده رود
جلسه هم اندیشی روسای ایستگاههای حاشیه زاینده رود