سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
پس از دو سال وقفه امسال راهپیمایی روز قدس با حضور پر شور و حماسی آتش نشانان ومردم در آخرین جمعه ماه رمضان برگزار شد. سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: امسال همچنین مراسم روز جهانی قدس به شکل راهپیمایی یا تجمع مردمی و با حضور مردم مسلمان اصفهان در حمایت از قدس شریف و فلسطین مظلوم و محکومیت رژیم ددمنش صهیونیستی برگزار شد . حضور آتش پاد دوم ابراهیم مطلبی مدیرعامل محترم ، معاون محترم اداری مالی ، معاون محترم عملیات و جمعی از مسئولین، پرسنل اداری و عملیاتی،بسیجیان و نیروهای وظیفه سازمان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس
حضور پرشور و همیشه در صحنه آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس