سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
  • 1401-02-10 11:01
  • كد محتوا:20046
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان

سخنگوی آتش نشانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از پوشش ایمنی مناسب در محدوده تردد راهپیمایان روز قدس توسط آتش نشانی اصفهان خبر داد. در روز راهپیمایی ۶۰ آتش نشان با ۲۰ دستگاه خودروی سبک ، سنگین ، خودروی نجات و موتور سیکلت امدادی پوشش ایمنی مناسبی را در محدوده تردد راهپیمایان عزیز بر قرار کردند . در این هنگام مدیران و افسران کشیک به اتفاق برخی مسئولین ایستگاهها نظارت لازم را در بحث جانمایی ، زمان استقرار و آمادگی آتش نشانان را به انجام رساندند . آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل و آتش پاد دوم ایوبی معاون عملیات سازمان نیز با حضور در راهمیمایی بر حسن انجام کار آتش نشانان مدیریت و نظارت کردند.

پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان
پوشش ایمنی مناسب درروز قدس توسط آتش نشانی اصفهان