سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
رقابتهای تنیس روی میز بین پرسنل شاغل در سازمان با حضور ۱۰۹ نفر از آتش نشانان شب گذشته در مجموعه ورزشی آتش نشانی اصفهان برگزار گردید . در پایان این رقابتها آقایان : رضا ثابتی از ایستگاه شماره ۷ مقام اول کاظم عرب از ایستگاه شماره ۱۸ مقام دوم و پرویز جعفری ایستگاه شماره ۱۹ مقام سوم را از آن خود کردند . تشکر و قدردانی از حضور تک تک عزیزان شرکت کننده ، کمیته برگزاری مسابقات و واحد تصویر و خبر سازمان
مسابقات تنیس روی میز پرسنل آتش نشانی سازمان
مسابقات تنیس روی میز پرسنل آتش نشانی سازمان
مسابقات تنیس روی میز پرسنل آتش نشانی سازمان
مسابقات تنیس روی میز پرسنل آتش نشانی سازمان
مسابقات تنیس روی میز پرسنل آتش نشانی سازمان
مسابقات تنیس روی میز پرسنل آتش نشانی سازمان
مسابقات تنیس روی میز پرسنل آتش نشانی سازمان