سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
  • 1401-02-15 08:18
  • كد محتوا:20051
حریق در کارخانه پنبه
حریق در کارخانه پنبه واقع در کمربندی شهرک صنعتی جی ساعت اعلام : ۲۰ و ۵۲ دقیقه ایستگاههای اعزامی : ۱۵ ، ۲۵ ، ۱۹ و همکاران عزیز در آتش نشانی شهرک صنعتی جی حضور آتشیار لطفی افسر کشیک وقت و واحد تصویر و خبر ضمن تشکر از همراهی وظیفه معمار از واحد ارتباطات سازمان
حریق در کارخانه پنبه
حریق در کارخانه پنبه
حریق در کارخانه پنبه
حریق در کارخانه پنبه
حریق در کارخانه پنبه
حریق در کارخانه پنبه