سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
برگزاری کلاس تئوری و عملی کار با پمپ توسط پرسنل شیفت ۳ ایستگاه شماره 4 و همچنین برگزاری مانور اطفائ حریق مشتقات نفتی با سیستم کفساز پمپ UHPS توسط پرسنل شیفت 2 ایستگاه شماره 12
برگزاری کلاس تئوری با پمپ  و مانور اطفای حریق
برگزاری کلاس تئوری با پمپ  و مانور اطفای حریق
برگزاری کلاس تئوری با پمپ  و مانور اطفای حریق
برگزاری کلاس تئوری با پمپ  و مانور اطفای حریق
برگزاری کلاس تئوری با پمپ  و مانور اطفای حریق