سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
حضور سر زده آتش پاد ایوبی معاون محترم عملیات سازمان از ایستگاه شماره 4 در این بازدید سرپرست محترم اداره فرماندهی عملیات و مسئول بازرسی ، مدیران محترم مناطق ۱ و ۲ ، رئیس محترم اداره ارتباطات و امور بین الملل و رئیس محترم ایستگاه 4 حضور داشتند .
حضور سر زده آتش پاد ایوبی معاون محترم از ایستگاه
حضور سر زده آتش پاد ایوبی معاون محترم از ایستگاه
حضور سر زده آتش پاد ایوبی معاون محترم از ایستگاه
حضور سر زده آتش پاد ایوبی معاون محترم از ایستگاه
حضور سر زده آتش پاد ایوبی معاون محترم از ایستگاه
حضور سر زده آتش پاد ایوبی معاون محترم از ایستگاه