سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
  • 1401-02-19 08:08
  • كد محتوا:20075
چهارمین جلسه اتاق فکر

امروز با حضور نمایندگان معاون محترم خدمات شهری شهرداری اصفهان ،آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات ، سرآتشیار عنایت زاده معاون محترم آموزش ، پیشگیری و ایمنی و به همت سرآتشیار باقری رئیس محترم واحد برنامه ریزی و توسعه سازمان چهارمین جلسه اتاق فکر برگزار شد .

چهارمین جلسه اتاق فکر
چهارمین جلسه اتاق فکر