سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق در سطح و ارتفاع توسط آتشیار دوم شوشتری فرمانده  شیفت ۲ ایستگاه شماره ۶ برگزار گردید .

همچنین در این ایستگاه کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق در سطح و ساختمانهای بلند توسط آتشیار دوم حق شناس فرمانده شیفت ۳و با حضور سرآتشیار شفیعی مدیر منطقه یک عملیات برگزار گردید .

با تشکر از ایستگاه شماره 6 بابت ارسال تصاویر

برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق
برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی آب دهی و اطفاء حریق