سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

کلاس بازاموزی کار با خودرو طوفان و تهویه دود توسط پرسنل شیفت یک ایستگاه شماره 26 ، همچنین برگزاری کلاسهای تئوری حریق توسط آتشیار نکویان سرپرست ایستگاه شماره ۲۶ جهت پرسنل شیفت یک این ایستگاه

در ادامه اجرای مانور عملیاتی آبرسانی و اطفاء حریق در سطح و ساختمانهای بلتد توسط پرسنل شیفت ۲ ایستگاه شماره ۶ 
و گزارش تصویری از اجرای مانور آبدهی در برج عملیاتی ایستگاه 6 توسط پرسنل شیفت 1 

برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی
برگزاری کلاسها و مانور آموزشی وبازآموزی