سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401


سرآتش یار کاوه سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از سقوط درخت بر روی خودرو واقع در خیابان پنج آذر ، دود گرفتگی منزل مسکونی واقع در خیابان گلستان خیابان صفا و حریق کولر منزل مسکونی خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان  در ساعت ۸ و ۳۷ دقیقه امروز یک مورد انفجار توام با حریق در انبار واحد غیر مسکونی واقع در خیابان جامی شرقی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام شد. 

وی ادامه داد:  با سرعت عمل خوب آتش نشانان از ایستگاه شماره 2 و 16 حریق اطفاء و محل ایمن سازی و توصیه های ایمنی در این خصوص به مالک منزلی که با تغییر کاربری به عنوان انبار از ملک مذکور استفاده میکرد ، ارائه شد .

این حادثه دونفر مصدوم داشت که آقا و حدوداً ۴۰ ساله بودند و از ناحیه دست دچار سوختگی درجه ۲ شده بودند.

با تشکر از ایستگاه شماره 6 و2 و16
 

انفجار توام با حریق، سقوط درخت بر روی خودرو و دود گرفتگی منزل
انفجار توام با حریق، سقوط درخت بر روی خودرو و دود گرفتگی منزل
انفجار توام با حریق، سقوط درخت بر روی خودرو و دود گرفتگی منزل
انفجار توام با حریق، سقوط درخت بر روی خودرو و دود گرفتگی منزل
انفجار توام با حریق، سقوط درخت بر روی خودرو و دود گرفتگی منزل
انفجار توام با حریق، سقوط درخت بر روی خودرو و دود گرفتگی منزل
انفجار توام با حریق، سقوط درخت بر روی خودرو و دود گرفتگی منزل
انفجار توام با حریق، سقوط درخت بر روی خودرو و دود گرفتگی منزل