سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

 

اصلاح عناوین شغلی 25 بازنشسته

پیگیری پرداخت مستمری بازنشستگان از شهرداری صدور احکام 200 نفر از کارگران سازمان

صدور احکام ویژه 50 نفر از پرسنل سازمان( به ازای هر نفر 4 اصلاح احکام انجام می شود)

اخذ مجوز برای چارت نیروهای حجمی برای جانشینی نیروهای بازنشسته

تبدیل وضعیت 35 نفر از نیروی های شرکتی به قرارداد کار معین و ثابت تامین اجتماعی

پیگیری اصلاح عناوین شغلی برای 150 نفر از پرسنل سازمان

پیگیری چارت پیشنهادی و حضور در جلسات بررسی چارت با حضور معاونت خدمات شهری

برگزاری جلسات چارت پیشنهادی در داخل سازمان بعد از پیشنهادات و اصلاحات در حال اجرای ارزشیابی پرسنل سازمان

عملکرد واحد منابع انسانی در سال 1400
عملکرد واحد منابع انسانی در سال 1400
عملکرد واحد منابع انسانی در سال 1400