سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

گزارش تصویری از برگزاری بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی با حضور مدیرعامل محترم سازمان ، نماینده محترم مدیرعامل در امور تعالی سازمانی ، معاونین و مدیران ارشد اداری و عملیاتی 

 بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی
 بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی
 بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی
 بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی
 بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی
 بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی
 بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی
 بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی
 بیست و چهارمین جلسه تخصصی از سلسله جلسات تعالی سازمانی