سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
  • 1401-02-28 10:40
  • كد محتوا:20111
روز ارتباطات و روابط عمومی

 

حضور آتش پاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان و تعدادی از همکاران قدر شناس سازمان در اداره ارتباطات به جهت تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی 

همچنین حضور معاون محترم عملیات ، مدیران محترم مناطق ۲ و ۴ ، رئیس محترم اداره فرماندهی عملیات ، مدیر محترم دفتر عملیات در اداره ارتباطات سازمان به جهت تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی 
 

روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی