سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

سر آتشیار کاوه آهنگران سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان  گفت : درادامه سلسله کلاسهای ارتقاء علمی ضمن خدمت پرسنل عملیاتی سازمان ، 

کلاس بازآموزی کف و کفسازها توسط سرآتشیار شکرانیپور جهت پرسنل شیفت ۲ ایستگاه شماره 5 برگزار شد.
 

برگزاری کلاسهای ارتقاء علمی ضمن خدمت پرسنل عملیاتی
برگزاری کلاسهای ارتقاء علمی ضمن خدمت پرسنل عملیاتی
برگزاری کلاسهای ارتقاء علمی ضمن خدمت پرسنل عملیاتی
برگزاری کلاسهای ارتقاء علمی ضمن خدمت پرسنل عملیاتی
برگزاری کلاسهای ارتقاء علمی ضمن خدمت پرسنل عملیاتی