سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

جلسه راهبردی ، هم اندشی حوزه عملیات آتش نشانی اصفهان با حضور آتشپاد ایوبی معاون محترم عملیات و مدیران ارشد سازمان برگزار شد .
 

گزارش تصویری از جلسه راهبردی حوزه عملیات
گزارش تصویری از جلسه راهبردی حوزه عملیات
گزارش تصویری از جلسه راهبردی حوزه عملیات
گزارش تصویری از جلسه راهبردی حوزه عملیات
گزارش تصویری از جلسه راهبردی حوزه عملیات