سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

حضور مسئول ورزش به همراه اعضای تیم والیبال سازمان در دفتر معاون عملیات سازمان   آتش پاد دوم ایوبی جهت تحویل کاپ قهرمانی مسابقات والیبال سال ۱۴۰۰ 

گزارش تصویری ازتحویل کاپ قهرمانی مسابقات والیبال سال ۱۴۰۰ 
گزارش تصویری ازتحویل کاپ قهرمانی مسابقات والیبال سال ۱۴۰۰ 
گزارش تصویری ازتحویل کاپ قهرمانی مسابقات والیبال سال ۱۴۰۰ 
گزارش تصویری ازتحویل کاپ قهرمانی مسابقات والیبال سال ۱۴۰۰