سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
  • 1401-03-05 09:58
  • كد محتوا:20143
برگزاری جلسه کمیته فنی

حضور مدیرعامل محترم سازمان در جلسه کمیته فنی 

 کمیته فنی سازمان با حضور اعضای محترم آن برگزار گردید .
 

برگزاری جلسه کمیته فنی
برگزاری جلسه کمیته فنی
برگزاری جلسه کمیته فنی
برگزاری جلسه کمیته فنی