سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401
11 دی 1348 - 03:30

شرح وظایف حوزه منابع انسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان :

 

- رییس اداره سرمایه انسانی:

  

1- شرکت در جلسات و هماهنگی با ادارات زیر ربط

2- اعمال سیاست های لازم در تهیه وتدوین امور اجرایی

3- ارزیابی عملکرد سازمان و مدیران زیر مجموعه

4- نظارت بر انجام امور دفتری ، دبیرخانه ایی و بایگانی

5- تدوین خط مشی لازم به منظور جلب و جذب شهروندان در انجام امور مشارکتی در زمینه های مرتبط با خدمات سازمان

6- مطالعه و بررسی رویکردها و روش های نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها

   

- مسئول کارگزینی سرمایه انسانی:

    

1- پیگیری کلیه امور پرسنلی و اداری کارکنان در حدود اختیارات قانونی تفوبض شده

2- تهیه و کنترل لیست اضافه کاری و کارکرد ماهیانه پرسنل با هماهنگی مدیران حوزه

3- نظارت بر انجام امور دفتری ، دبیرخانه ایی و بایگانی

4- تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

5- نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری،مقررات استخدامی،قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن ،نظارت بر کار کارمندان و کارگزینهای تحت سرپرستی،تقسیم کار و بررسی و تجدید نظر نسبت به پیش نویس های تهیه شده و صدور دستورهای لازم

   

- کارشناس سرمایه انسانی : 

   

1- پیوست پروندها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

2- تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحد های ذیربط

3- حفظ و نگهداری نامه ها اوراق و پروندهای محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی

4- مطالعه مستمر قوانین و مقررات اداری و استخدامی بمنظور رفع مشکلات کاری کارکنان واحد

5- انجام امور مربوط به تعاون ،بیمه

6- بررسی وضع خدمتی کارکنان و احتساب سوابق و شرایط احراز مشاغل آنان

7- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل انواع حکم  استخدامی ، سوابق خدمتی و بازنشستگی کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

8- رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها

   

کد محتوا 18208

برچسب‌ها