سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
11 دی 1348 - 03:30
اداری
 • توانایی جمع آوری و بررسی نیازهای پرسنلی سیستم جاری و تامین آنها
 • شناسایی اصول برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مختلف اسناد وصف سیستم جاری
 • شناسایی مشاغل سازمان شرکت
 • شناسایی اصول بکارگیری روش های استخدامی واحدها براساس مقررات مربوطه
 • شناسایی منابع تامین نیروی انسانی و ضوابط آنها
 • شناسایی مراحل عملیات استخدام نیروی انسانی مورد نیاز
 • شناسایی اصول تهیه و تنظیم آگهی های استخدامی
 • شناسایی روش های مصاحبه و آزمون های استخدامی
 • شناسایی اصول انتخاب و گزینش نیروی انسانی براساس ضوابط جاری
 • شناسایی اصول استعلام و بررسی سوابق نیروی انسانی،بررسی،تاخیر و توقف
 • شناسایی شیوه های مطالعاتی اجرایی قوانین اداری
 • شناسایی اصول تجزیه و تحلیل انجام محاسبات لازم جهت دستیابی به حقوق پرسنلی
 • شناسایی اصول بکارگیری شیوه های نظارت به روز، بر حفظ و نگهداری اسناد و امور اداری
 • شناسایی مقررات تحویل و تحول اسناد و امور اداری
 • توانایی مطالعه و بررسی قوانین استخدامی و شیوه های اجرایی امور اداری
 • آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی کشوری و تامین اجتماعی
 • شناسایی اصول بررسی و پیگیری بخشنامه های امور اداری در خصوص حقوق کارکنان
 • شناسایی تشکیلات و نظام اداری سیستم جاری
 • شناسایی ضوابط و دستورالعمل های گردش کار در سیستم جاری
 • شناسایی گردش کار امور اداری و کار گزینی
 • توانایی جمع آوری و بررسی نیازهای پرسنلی سیستم جاری و تامین آنها
 • توانایی تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشاغل سیستم جاری و تهیه مستندات لازم
 • توانایی بررسی شرایط احراز پست براساس قوانین جاری
 • توانایی تهیه آمار و گزارشات پرسنلی براساس گزارشات ارسالی و مستندات مربوطه
 • توانایی همکاری در برنامه ریزی سیستم جاری
 • توانایی راهنمایی پرسنلی امور اداری
 • تهیه شرح وظایف پستهای سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط .
 • انجام فعالیتهای لازم درزمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت درمورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .

کد محتوا 18211

برچسب‌ها