سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
معاونت مالی و اداری
 
شرح وظایف این معاونت عبارتند از :

نظارت وسرپرستی واحدهای تابعه در حدود اختیاراتی که از طرف مدير عامل وهيئت مديره تفويض گرديده است

اتخاذ تصمیم در ارتباط با وظایف ومسئولیتهای محوله

تقسیم کار وتفویض اختیار به روسای واحدهاي تحت سرپرستي در حدود اختيارات

تعیین خط مشی وبرنامه های سازمان از بعد مالي واداري

بررسی وتصویب صورتهای مالی

تصمیم گیری پیرامون تامين منابع مالي مورد نياز سازمان وچگونگي استفاده بهينه از منابع مالي موجود ونظارت بر وضعيت نقدي سازمان

ارائه نقطه نظرات در تدوین آئین نامه های مالی واداري مورد نياز

ایجاد هماهنگی بین واحدهای سازمان از ديد مسائل مالي واداري

توبیخ وتشویق کارکنان

انجام سایر اموری که در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع می گردد.

کد محتوا 18213

برچسب‌ها